වාසිය

තොරතුරු තාක්ෂණ ඔබ ගිය ආකාරයෙනි උදව් කිරීමට තාක්ෂණයන්, හවුල්කරුවන්, සේවා සහ මූල්ය ආකෘති ඇති අයිතිය මිශ්ර භාවිතා කරන පරිවර්තනය විසඳුම්.

යකඩ කම්බි නිෂ්පාදකයා

Tecnofil අඩු සහ මධ්යම කාබන් අන්තර්ගතය ලෝහමය කම්බි නිෂ්පාදකයා වන

ඩුබායි, ස්මාර්ට් සේවා සතුටු පුරවැසියන් බවට පත් කිරීම

අපගේ වෙළෙඳ සන්නාමය: easydisplay අපගේ වෙබ් අඩවිය: www.easydisplay.net

වාසනාව පටන් ජාත්යන්තර Co., Ltd. හොංකොං, 2009 දී ස්ථාපිත කරන ලදී,

අපගේ ගුදම් සහ සේවා සැපයුම් මධ්යස්ථානයක් හොංකොං හි පිහිටා ඇත, මෙම මෙහෙයුම් මධ්යස්ථානයකට ෂෙන්සෙන් චීනයේ පිහිටා ඇත.